Lignin a jeho biokonverze na polyhydroxyalkanoáty bakterií Pseudomonas putida

Autoři

  • Dominik Maršík Ústav biotechnologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230282

Klíčová slova:

lignin, polyhydroxyalkanoáty, Pseudomonas putida, bioplasty

Abstrakt

Plant biomass is a very promising source of raw materials to produce sustainable fuels and chemicals otherwise derived from petroleum-based products. Part of plant biomass is lignin, which is one of the main natural sources of aromatic compounds. Although it is a large industrial by-product and a renewable carbon source, further processing into value-added products is currently limited. One of many applications of lignin under consideration is its bioconversion to polyhydroxyalkanoates, i.e., biodegradable polymers, which, due to their properties, could find their use in the fabrication of everyday products or in medicine and replace petroleum-based plastics in the future. They are produced by various bacteria in the form of intracellular granules but their industrial implementation is hindered by high production costs, which depend mainly on the price of the carbon source used for cultivation. Through the efficient bioconversion of lignin to polyhydroxyalkanoates, we could obtain environment-friendly and cost-effective biorefineries. However, to successfully bring the technology to an industrial scale, it is necessary to prepare a biological agent that will quickly and efficiently assimilate the aromatic components of lignin. The metabolically versatile bacterium Pseudomonas putida represents a promising candidate. Although it is a bacterium with lignolytic activity, the commercialization of the process requires further research on genetic and metabolic regulation and the preparation of a quality substrate, which depends on the source and the isolation process itself, and the success is unlikely to be achieved without good characterization and pretreatment of lignin.

chla.jpg

Rostlinná biomasa je velice slibným zdrojem surovin pro výrobu udržitelných paliv a chemikálií jinak pocházejících z ropných produktů. Součástí rostlinné biomasy je mimo jiné lignin, který je jedním z hlavních přírodních zdrojů aromatických sloučenin. Přestože se jedná o rozsáhlý vedlejší produkt průmyslu a obnovitelný zdroj uhlíku, další zpracování na produkty s přidanou hodnotou je v současné době velice omezené. Jednou z mnoha aktuálně studovaných aplikací ligninu je jeho biokonverze na polyhydroxyalkanoáty neboli biologicky odbouratelné polymery, které by mohly díky svým vlastnostem nalézt uplatnění ve výrobě produktů pro každodenní použití nebo v lékařských aplikacích a v budoucnu nahradit plasty na bázi ropy. Produkovány jsou řadou bakterií ve formě intracelulárních granulí, jejich průmyslovému zavedení však brání vysoké výrobní náklady, které se odvíjí zejména od ceny zdroje uhlíku využitého pro kultivaci. Účinnou biokonverzí ligninu na polyhydroxyalkanoáty bychom mohli získat ekologické a nákladově efektivní biorafinérie. Nicméně k úspěšnému převedení technologie do průmyslového měřítka je nutné připravit biologického činitele, který bude rychle a účinně asimilovat aromatické složky ligninu. Nadějným kandidátem je metabolicky všestranná bakterie Pseudomonas putida. I přestože se jedná o bakterii s lignolytickou aktivitou, komercializace procesu vyžaduje vedle výzkumu v oblasti genetické a metabolické regulace také přípravu kvalitního substrátu, který závisí na zdroji a samotném izolačním postupu a pravděpodobně se neobejde bez dobré charakterizace a předúpravy ligninu.

Stahování

Publikováno

15.05.2023

Jak citovat

Maršík, D. (2023). Lignin a jeho biokonverze na polyhydroxyalkanoáty bakterií Pseudomonas putida. Chemické Listy, 117(5), 282–289. https://doi.org/10.54779/chl20230282

Číslo

Sekce

Články