(1)
Svec, F. Monolithic Stationary Phases. Place of Birth: Prague. Chem. Listy 2004, 98.