(1)
Hartman, M.; Svoboda, K.; Vesely, V.; Trnka, O.; Chour, J. Sewage Sludge Thermal Processing. Chem. Listy 2003, 97.