(1)
Melichercikova, D.; Melichercik, M. Human Body and PH of Solutions. Chem. Listy 2003, 97.