(1)
Vachal, P.; Pihera, P.; Svoboda, J.; Palecek, J. From Antiinflammatory Agents to Heteropentalenes. Chem. Listy 1998, 92.