(1)
Vasek, P. Pentamethine Systems. Chem. Listy 1997, 91.