(1)
Krejcova, K.; Horska, K. Adenylate Kinases. Chem. Listy 1997, 91.