(1)
Piana, F.; Pfleger, J. Dielektrické Vlastnosti poly[2-kyanoethyl(vinyl)etheru]. Chem. Listy 2018, 112, 564-570.