(1)
Hlodák, M.; Matúš, P.; Urík, M. Geochémia Ortuti a Analytické metódy Stanovenia a frakcionácie Ortuti V pôdach a rastlinách. Chem. Listy 2014, 108, 1119-1124.