(1)
Cinková, K.; Maťokárová, M.; Sálusová, I.; Planková, A.; Brtková, B.; Borovská, K.; Marton, M.; Vojs, M.; Švorc, Ľ. Voltampérometrické Stanovenie antidepresíva imipramínu Vo farmaceutických prípravkoch Pomocou bórom Dopovanej Diamantovej elektródy. Chem. Listy 2017, 111, 392-397.