(1)
Chuchvalec, P. Nejen O Chemii. Chem. Listy 2017, 111, 233.