Hlodák, M., Matúš, P., & Urík, M. (2014). Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách. Chemické Listy, 108(12), 1119–1124. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/420