Cinková, K., Maťokárová, M., Sálusová, I., Planková, A., Brtková, B., Borovská, K., Marton, M., Vojs, M., & Švorc, Ľ. (2017). Voltampérometrické stanovenie antidepresíva imipramínu vo farmaceutických prípravkoch pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy. Chemické Listy, 111(6), 392–397. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/74