Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod

Autoři

  • Jana Zuzáková Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-4060-2909
  • David Janák Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9417-0278
  • Eliška Vobecká Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-9779-8367
  • Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-1503-409X

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230163

Klíčová slova:

somatické kolifágy, mikrobiální kontaminace, odpadní voda, recyklace

Abstrakt

Outflows from secondary stages of conventional mechanical-biological wastewater treatment plants (WWTPs) still contain significant concentrations of faecal pollution indicators suggesting the potential presence of pathogenic organisms. The decrease in the concentration of somatic coliphages and bacterial indicators of faecal pollution during the technological stages (coagulation, sand filtration, membrane ultrafiltration, sorption on granular activated carbon, disinfection, accumulation) of a semi-operational plant designed for multi-stage tertiary treatment or rather recycling of treated wastewater was monitored and discussed. During the tertiary treatment, faecal bacteria indicators were better removed than somatic coliphages, hence the inclusion of somatic indicators among faecal pollution indicators in water quality control for reuse is entirely appropriate. Subsequent tertiary treatment, including disinfection, is essential for safe reuse of treated water.

chla.jpg

Odtoky ze sekundárních stupňů konvenčních mechanicko-biologických čistíren odpadních vod stále obsahují významné koncentrace indikátorů fekálního znečištění poukazující na potenciální přítomnost patogenních organismů. V rámci této práce byl monitorován a diskutován pokles koncentrace somatických kolifágů i bakteriálních indikátorů fekálního znečištění v průběhu technologických stupňů (koagulace, písková filtrace, membránová ultrafiltrace, sorpce na granulovaném aktivním uhlí, dezinfekce, akumulace) poloprovozního zařízení určeného k vícestupňovému terciárnímu dočištění, resp. recyklaci vyčištěné odpadní vody. V průběhu terciárního čištění byly lépe odstraňovány bakteriální indikátory než somatické kolifágy, z toho důvodu je zařazení somatických kolifágů mezi indikátory fekálního znečištění při kontrole kvality vody pro opětovné použití zcela namístě. Pro bezpečné opětovné využití vyčištěné vody je nezbytné její následné terciární dočištění včetně zařazené dezinfekce.

Stahování

Publikováno

15.03.2023

Jak citovat

Zuzáková, J., Janák, D., Vobecká, E., & Říhová Ambrožová, J. (2023). Využití somatických kolifágů při sledování hygienické nezávadnosti recyklovaných odpadních vod. Chemické Listy, 117(3), 163–169. https://doi.org/10.54779/chl20230163

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)